Ish usht’ari nga Radusha pyet direkt BD I-në: A u pas’uruat boll me gj’akun dhe dj’ersën tonë?!

Ish pj’esëtari i U ÇK-së nga Radusha, Azim Islami, thotë se ndje’het i ofe’nduar kur BD I quhet parti e luf’tës.

“Mos of’endoni luf’tën me këta ha’jna që e shfr’ytzuan mu ndin dj’ersën dhe gj’akun. Duke na keq’përdorë neve u pasuruan boll”, ka shkruar Azimi, i cili si shumë ish luf’tëtar tjerë, tani jeton në Gjermani për shkak të mungesës së pers’pektivës.

Këtë postim ai e ka bë duke komentuar postimin paraprak të bashkëluf’tëtarit të tij, Samet Abdullai. Ai i ëhstë përgjigjur hap tazi Agron Buxhakut lidhur me idenë për kryeministër shqiptar, duke kërkuar që të mos nënç’mohet intel’igjenca e ish ushatërv të UÇK-së.
“Buxhakovski i ka kaluar krejt fu nksionet e tash po na del edhe kandidat për kryeministër se është dhëndër e marrim vota. TU’RP PËR NE ISH LUF’TARËT edhe mos na e përdh’unojni inte’legjencën”, ka shkruar Abdullai.